Adviseert en ondersteunt van schetsontwerp tot oplevering

Voorbereiding & Ontwerp

Voorbereiding & Ontwerp

De focus van ons bureau is (technisch) ontwerp en voorbereiding van civiele projecten op uw locatie of op afstand. Een goed (RAW) bestek, inclusief tekeningen, is namelijk essentieel bij een goede uitvoering.

Of het nu gaat om een nieuwbouwproject, groot onderhoud, een reconstructie of  herinrichting. Wij stellen het programma van eisen voor u op, verzorgen het ontwerp, het (RAW)bestek en de tekeningen, maken de raming en begeleiden het aanbestedingstraject van het project. Zo krijgt u niet alleen een goed ontwerp maar ook een praktisch eindresultaat. U kunt ons inschakelen voor de voorbereiding van een compleet project of een onderdeel daarvan. Bovendien kennen wij veel professionals in deze branche. Dit netwerk zetten wij graag voor u in.

Bent u geïnteresseerd? Neem gerust contact op!

Inventarisatie & Onderzoek

Om te komen tot een goed ontwerp bepalen we samen met u alle uitgangspunten en randvoorwaarden.  Op deze wijze bepalen wij samen met u het programma van eisen, het startpunt voor de verdere samenwerking. Wij kunnen hiervoor ook  alle benodigde onderzoeken uitzetten. Concreet gaat het hierbij om onderzoeken op het gebied van milieu, grondmechanica, geohydrologie en ecologie. Bovendien moet het terrein worden ingemeten en de aanwezige boven- en ondergrondse infrastructuur worden geïnventariseerd. Deze werkzaamheden worden door ons begeleid.

Ontwerp

Het ontwerpen van een weg of een plangebied begint met een schetsontwerp. Dit schetsontwerp wordt gebaseerd op een stedenbouwkundig ontwerp van een architect of wordt opgesteld aan de hand van een programma van eisen. Van Otterdijk Civiele Techniek richt zich niet op het stedenbouwkundig ontwerp, maar denkt wel mee over de praktische uitvoerbaarheid, het uiteindelijke beheer en de wijze van toekomstig onderhoud. Het schetsontwerp wordt stapsgewijs uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp en uiteindelijk tot een definitief ontwerp. Hierbij is een integrale benadering een vereiste en stemmen wij het ontwerp nauw af met onze partners zoals bijvoorbeeld een groenadviseur. Ook wordt gebruik gemaakt van simulatieprogramma’s waarmee een optimaal verkeerskundig ontwerp tot stand komt. Tijdens het ontwerpproces vragen wij de benodigde vergunningen aan en voeren wij overleg met de diverse instanties en belanghebbenden.

Technisch tekenwerk

Van Otterdijk Civiele Techniek  verzorgt al uw technisch tekenwerk binnen de gww-sector. Denk hierbij aan bestekstekeningen (opbreektekening, verhardingsplan, rioleringsplan etc.)  en detailtekeningen. Al het tekenwerk wordt uitgevoerd binnen de huisstijl van Van Otterdijk Civiele Techniek of, indien gewenst, binnen de huisstijl van de opdrachtgever.

RAW-Bestek

Op basis van het ontwerp verzorgen wij voor u de voorbereiding van het werk. Daarbij kunt u bij ons terecht voor alle onderdelen van het voorbereidingstraject van contractvoorbereiding tot en met de aanbesteding.

Na het opstellen van het definitief ontwerp stelt Van Otterdijk Civiele Techniek een bestek volgens de RAW-systematiek op. Een bestek is een contractdocument. Hierin staat een uitgebreide werkomschrijving en hoeveelhedenstaat ten behoeve van de uitvoering van het werk. Het RAW-bestek en de definitieve tekeningen, worden gebruikt voor een onderhandse c.q. openbare aanbesteding. Bij bepaalde projecten kan ook worden volstaan met een programma van eisen of een werkomschrijving. Hierin denken wij graag met u mee.

Ramingen

Voor u als opdrachtgever is het van belang, vanaf de ontwerpfase van een project, inzicht te hebben in de omvang van de kosten. In het voorbereidende stadium (ontwikkelingsfase) wordt een kredietraming opgesteld. Lopende het ontwerpproces worden kosten bewaakt en indien nodig worden er tussentijdse (deel)ramingen gemaakt om ontwerpoplossingen, dus kosten, te vergelijken. Door het tijdig bijstellen van budgetramingen komt u bij de aanbesteding van het werk niet voor financiële verrassingen te staan. Wij verliezen tijdens het gehele ontwerpproces de financiële haalbaarheid niet uit het oog.